הוסף רישום לאתר שמש

הצטרף לאלפי עסקים, תושבים, גמ"חים, ושירותים קהילתיים המפורטים באתר שמש. הוסף או עדכן את הרישום שלך באחד הטפסים לרישום עסק/תושבים/גמ"ח למטה.

מידע עסקי

מידע זה יופיע באתר, באפליקציה ובמדריך הטלפונים לאחר שאושר ע"י שמש מדיה

 
 
 
 
 
 

פרטי איש קשר

מידע זה נועד לשימוש משרדי בלבד ולצורך אישור ההזמנה. מידע זה לא יופיע באתר/אפליקציה/בדפוס.

 
 
 
 
 
 
תודה. הרישום כבר אצלנו!
טוען...

מידע זה יופיע באתר, באפליקציה ובמדריך הטלפונים לאחר שאושר ע"י שמש מדיה במידה והינך מעדכן רשומה קיימת נא לסמן זאת בסוף.

פרטי תושב

 
 
 
 
 
 
  כתובת
  מספרי טלפון

פרטי איש קשר

דוא"ל זה נועד לצורך אישור העדכון ולשימוש משרדי בלבד. מידע זה לא יופיע באתר/אפליקציה/ בדפוס.

 
 
תודה! הטופס הגיע אלינו.
טוען...

פרטי גמ"ח

מידע זה יופיע באתר, באפליקציה ובמדריך הטלפונים לאחר שאושר ע"י שמש מדיה

 
 
 
 
 
 
 

פרטי איש קשר

מידע זה נועד לשימוש משרדי בלבד ולצורך אישור ההזמנה. מידע זה לא יופיע באתר/אפליקציה/בדפוס.

 
 
 
 
 
 
תודה! הטופס הגיע אלינו.
טוען...

הוסף גמ"ח

מידע זה נועד לשימוש משרדי בלבד ולצורך אישור ההזמנה. מידע זה לא יופיע באתר/אפליקציה/בדפוס.

 
 
 
 
 
 
 

פרטי איש קשר

מידע זה נועד לשימוש משרדי בלבד ולצורך אישור ההזמנה. מידע זה לא יופיע באתר/אפליקציה/בדפוס.

 
 
 
 
 
 
תודה! הטופס הגיע אלינו.
טוען...